Planlama

[rank_math_breadcrumb]

ARI ŞEHİRCİLİK Planlama

Arı Şehircilik olarak, insan ve çevre odaklı kentsel gelişmeyi öngören, kamu yararı doğrultusunda hareket eden ve diğer disiplin kollarının iş birliği ile her ölçekte yapılan plan hizmetleri sunuyoruz. Bölgesel ihtiyaçlara göre belirlenen vizyon ve misyon çerçevesinde, yarının gereksinimlerini göz önünde bulundurarak her aşamasında yapılan detaylı analizler ile gelişen kentsel teknoloji ve altyapı sistemleriyle entegre ve süreç boyunca farklı uzmanlıkların karşılıklı fikir alışverişi içerisinde hareket ediyoruz.
Bölge Planları

Sınırları belirlenen bölgede; ilgili kurumlar, sivil toplum örgütleri, yerel aktörler ve halk ile iletişime geçerek mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve elde edilen katma değerin en adil ve faydalı biçimde dağıtılmasını sağlayacak, alt ölçekli planları yönlendirmesi amacıyla hazırladığımız planlardır.

Çevre Düzeni Planları

Planlama fonksiyonlarının, kentsel-kırsal yapı ve gelişmeyle kültürel değerler arasında koruma-kullanma dengesini sağlayarak mekânsal ve işlevsel bütünlük gösteren sınırları içinde idareler arası koordinasyon esasları içeren üst ölçekte hazırladığımız planlardır.

Nazım İmar Planları

Bölge Planı ve Çevre Düzeni Planı’na uygun olarak arazinin genel kullanış biçimini, nüfus projeksiyonunu, yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklüklerini, teknik altyapı ve ulaşım sistemlerini çözümleyerek ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hazırladığımız 1/5000 ölçekli planlardır.

Uygulama İmar Planları

Nazım İmar Planına uygun olarak, çeşitli bölgelerde yapı adalarının yoğunluk ve düzenini, ulaşım sistemini, uygulama için gerekli etap ve esaslar ile diğer bilgileri ayrıntılı gösteren, 1/1000 ölçekli plandır.

Koruma Amaçlı İmar Planları

Tarihi, kültürel ve doğal mirası korumak amacıyla; sit alanlarında, sosyal ve ekonomik yapıyı, mülkiyet durumunu, kentsel, sosyal ve teknik altyapıyı, ulaşım sistemini ve örgütlenme biçimini düzenleyerek kent bütünü ile ilişkilendirmek için gerekli strateji ve hedefleriyle birlikte sunduğumuz planlardır.

Mevzi İmar Planları

Doğal nüfus artışı veya önceden belirlenemeyen kentsel riskler nedeniyle mevcut plan kararlarının yetersiz kalması durumunda, yerleşime açılması öngörülen alanların oluşturulması için mevcut kentsel ve kırsal yapıya uygun projeksiyonlar çerçevesinde hazırladığımız yenilikçi imar planlardır.

İlave İmar Planları

Uygulama aşamasına geçilmiş, yürürlükte bir imar planı bulunan, ancak bu planla karar getirilmemiş yakın ya da uzak çevredeki alanlarda değişen koşullar nedeniyle arazi kullanım kararları üretilmesi gerekli görüldüğü hallerde, mevcut plana ilişkilendirilerek hazırladığımız sınırlı veya dar kapsamlı planlardır.

Revizyon İmar Planı

Uygulama aşamasına geçilmiş, yürürlükte bir imar planı bulunan kentsel ve çevresel alanlarda plan kararlarının yetersiz kalması durumunda, mevcut planın temel ilke kararları değiştirilmeden günümüz ihtiyaçlarına cevap vererek gelecek uygulamalara öncülük etmesi amacıyla hazırladığımız planlardır.

Ulaşım Planları

Kentsel ve kırsal alanlarda, ulaşım türlerinin birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlayan ve yeni gelişen kentsel teknolojiye altyapı oluşturarak, akıllı ulaşım sistemleri ile yaya ve taşıt için erişilebilirliği maksimize etmesi amacıyla oluşturduğumuz kapsamlı planlardır.

İmar Planı Değişikliği

Yürürlükteki imar planının mevcut ihtiyaçlara cevap vermemesi, meydana gelen doğal afetler ve ani nüfus artışı gibi nedenlerle toplumsal yarar gözetmesi için meslek ilke ve etiğine dayalı olarak her ölçekte hazırladığımız revizyon planlarıdır.