Kentsel Strateji

[rank_math_breadcrumb]

Arı Şehircilik Kentsel Strateji

ARI Şehircilik olarak, kent sorunlarının tespiti ve çözümleri için temel verileri ortaya koyarak, kent bütününde fırsatların ve potansiyellerin tespit edilmesi” amacıyla kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve konusunda uzman çözüm ortakları ile birlikte sosyal ve çevresel etkileri de değerlendirerek, kentin içinde bulunduğu koşulları, barındırdığı dinamikleri ve geleceğe yönelik çözümleri ortaya koyan “Stratejik Planlar” üretiyoruz.
DURUM ANALİZİ

Alana yönelik, doğal yapı, altyapı, üst yapı ve sosyal yapıya ilişkin veriler ile ilgili kurum ve kuruluşlarca daha önce yapılmış plan çalışmalarına ait bilgi ve belgelerin elde edilmesi, eğilim ve beklentilerin belirlenerek proje alanı ve çevresine ilişkin analizlerin yapılması, mülkiyet yapısının tespit edilmesi, tüm verilerin işlenmiş olduğu analiz raporlarını ve gerekirse paftalarını hazırlıyoruz.

SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

SED ile insan yaşamı ve çevresinde, herhangi bir müdahaleden kaynaklanan ve başta projeden etkilenen insanlar olmak üzere yaşam ve mekana etki edebilecek olumsuzlukları azaltmaya yönelik çözümlerin ortaya konulabilmesi amacıyla; bireysel ve toplumsal gereksinimlere yanıt veren, eşitlikçi ve erişilebilir mekanlar oluşturmaya katkı sağlayan analiz, planlama ve izleme çalışmaları yapılarak karar alma süreçlerinin toplumsal yapıya sosyolojik açıdan daha duyarlı hale gelmesini amaçlayan analizler ve raporlar oluşturuyoruz.

VİZYON MİSYON VE TEMEL DEĞERLERİN BELİRLENMESİ

Kentsel stratejinin uygulanacağı alanlarda temel değer ve inançları "açık ve kesin" bir dille ortaya koyarak sürdürülebilir, yenilikçi, katılımcı bir planlama anlayışının hayata geçirebilmesi için; geleceğe dönük gerçekçi amaç, ilke ve hedeflerin (vizyonun) ve gelecekte ulaşılması istenen hedefe yönelik görev ve kararlılık ilkelerinin (misyonun) belirlenerek "Stratejik Eylem Raporları için temel prensipleri ortaya koyan çalışmalar yapıyoruz.

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Stratejik Planın ön basamaklarında belirlenmiş olan vizyon ve misyonun hayata geçirilmesine yönelik, program ve uygulamaların başarılı olmasına katkıda bulunmak amacıyla; temel değerler ile uyumlu, analiz çalışmalarına göre şekillenen, orta ve uzun vadeli zaman dilimini kapsayan, faaliyet alanındaki diğer planlama kararlarına paralel ve tamamlayıcı nitelikte amaç ve hedeflerin ortaya koyulduğu "Stratejik Eylem Planı" raporlarını hazırlıyoruz.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Kentsel Stratejik Plan uygulamasının sistematik olarak takip edilerek, her safhasında elde edilen sonuçların amaç ve hedeflere uyumunun ölçülmesi, tutarlılık ve uygunluk bağlamında kontrol edilmesi ve varsa gerekli müdahalelerin yapılması süreçleri ekibimizce yürütüyoruz.