Dönüşüm

[rank_math_breadcrumb]

Arı Şehircilik Dönüşüm

ARI Şehircilik olarak, kentsel dönüşümü sadece yapıların yıkılıp yeniden inşa edildiği bir uygulama olarak görmüyoruz. Kentsel dönüşüm sürecinin her aşamasında, ARI Şehircilik olarak; farklı meslek gruplarının katkılarıyla hem yerel hem de bölgesel kalkınmayı sağlayacak şekilde yöneten, parça ve bütün ilişkilerini kuvvetlendiren ve kentleri sağlıklı yaşam, gelişmiş altyapı içinde kurgulayarak kentsel mekânın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik sosyal dönüşüm ve yenileme hizmetleri sunuyoruz.
KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANLARI

Kent bütününde öncelikli dönüşüm alanları belirlenerek, yenilikçi planlama anlayışıyla mevcut dokuya esnek hareket kabiliyeti sağlayabilen ve kentsel mekânın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik stratejiler üreterek bütüncül gelişmeyi hedefleyen kentsel dönüşüm master plan hizmetleri sunulmaktadır. Kentsel dönüşüm master planları, kentsel dönüşüm uygulama projelerinin hem diğer uygulamalar hem de kentin geri kalanı ile bir bütünlük göstermesi için sosyal ve ekonomik hedefleri kapsayan alt ölçekli plan ve projelere rehberlik etmesi amacıyla ortaya koyduğumuz önemli bir stratejik planlardır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve/veya ilçe belediyeleri ile İl Özel İdareleri'nin yetki sınırları dâhilindeki yerleşim bütününde gerçekleştirecekleri kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin sosyal ve teknik altyapı ihtiyacı, çevresel değerlerin sürdürülebilirliği ile tarihi ve kültürel mirasın korunması hususları esas alınarak belirlenen tasarım ilkeleri doğrultusunda, mevcut kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak sistematik bir dönüşüm süreci planlaması ile yaşam kalitesinin arttırılması sağlıyoruz. Bu sürecin sonunda kentsel dönüşümün ne zaman başlaması gerektiği, kentsel dönüşümün hangi aktörler tarafından yönetileceği ve ne zaman bitebileceği şeklindeki soruları bir plan dahilinde cevaplamış oluyoruz.

HAK SAHİPLİĞİ TESPİTİ

Kentsel dönüşüm ihtiyacı olduğu tespit edilen bölgede, taşınmazlara ilişkin tespitler ile mülkiyet verilerinin eşleştirilmesi sonucunda elde edilen verilere dayanarak hak sahiplerine yönelik icmal listeleri oluşturuyoruz.

PROJE FİZİBİLİTESİNİN HAZIRLANMASI

Dönüşüm projesine başlamadan önce projenin teknik, ekonomik, finansal, sosyal ve yasal boyutlarının araştırılması ile fayda-maliyet hesabı oluşturulup, iş takvimine göre uygulanabilirliğini ortaya koyan detaylı analiz raporları sunuyoruz.

DÖNÜŞÜM MODELİNİN BELİRLENMESİ

Dönüşüme konu proje alanındaki mülkiyet verisi, hak sahipliği tespiti ve fizibilite raporlarını göz önüne alarak ve alana özgü parametreleri doğru belirleyerek proje için en verimli faydayı uygun maliyet ile sağlayacak dönüşüm modelinin belirlenmesini sağlıyoruz.

DEĞERLEME ÇALIŞMALARI

Uluslararası Değerleme Standartlarının genel kabul görmüş kavram ve ilkeleri doğrultusunda teknik niteliklere, deneyime ve bilgiye sahip olan ekibimiz ve çözüm ortaklarımız ile kişi veya kurumlardan gelecek talebin türüne ve içeriğine uygun kentsel dönüşüme yönelik arsa, konut, ticari vb. gayrimenkul ve gayrimenkul projelerinin değerleme raporlarını hazırlıyoruz.

UZLAŞMA VE DAĞITIM TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI

Yapılan hak sahipliği tespitleri ve değerleme çalışmaları neticesinde yeni üretilecek olan projedeki taşınmazların, fizibilite raporunun öngördüğü ve hak sahiplerinin taleplerine cevap verecek şekilde dağıtımlarının yapılmasını sağlayan teklifleri hazırlayarak hak sahiplerine ve proje yatırımcısına sunuyoruz.

UZLAŞMA SÜRECİ

Kentsel dönüşüm projelerinde geniş katılımlı bir uzlaşmanın sağlanabilmesi için hak sahipleri ile ortak dili konuşabilen, teknik ve hukuki açıdan gerekli bilgi ve donanıma sahip, etkili iletişim kurabilen bir ekip oluşturarak, hak sahipleri ile projenin detaylarına yönelik ikili veya toplu görüşmeler sağlıyoruz. Aktarılan bilgiler ve teklifler doğrultusunda hak sahipleri ile uzlaşma sürecini yöneterek; protokollerin yapılması, uzlaşma sonrası tahliye, yıkım ve taşınma sürecini ekibimizle koordine ediyoruz.

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ ALAN İLANI

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, zemin durumu ve/veya mevcut yapılaşma açısından risk altında bulunan alanların tespitine yönelik analizler yapılarak sınırların belirlenmesi ve dönüşüm çalışmalarına başlanılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim edilmek üzere başvuru hazırlama dosyası işlemleri yürütüyoruz.

6306 HİSSE PAY SATIŞI VE SÜREÇ TAKİBİ

6306 sayılı Kanunun 6. Maddesi ve ilgili Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15. ve 15/A Maddeleri uyarınca, riskli alanlarda ve riskli yapılarda anlaşmaya sağlamayan hak sahiplerine ait hisselerin Bakanlıkça satış işlemlerinin gerçekleştirmesi aşamasında iş ve süreç takibinin yapılmasını sağlıyoruz.